5 Yesoimim
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%

א טראגישער בריף "בשם" מרת חנה גוטמאן עלי' השלוםMore ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

DUE TO A GENEROUS DONOR DONATIONS ARE NOW BEING DOUBLED

א טראגישער בריף "בשם" מרת חנה גוטמאן עלי' השלום

עס איז נישט אין מיין מעגליכקייט צו שרייבן דעם בריף, אבער די גוטע פריינד פון אונזער משפחה וועלן שרייבן וואס איך וואלט געשריבן.

דער באשעפער האט מיט מיר געטוהן די חסדים, און איך האב אויפגעשטעלט א שטוב צוזאמען מיט מיין חשובן מאן יבלחט"א הרה"ח רבי משה חיים שליט"א, דער באשעפער האט אונז געבענשט מיט צען קינדער בלע"ה שיחיו, וואס פינף האבן שוין חתונה געהאט צו גוטן.

ליידער בין איך קראנק געווארן אויף "קרוינא", עס איז געווען אזוי באשערט אז אין עטליכע טעג  בין איך אוועקגענומען געווארן פון די וועלט, און צוריקגעקערט מיין נשמה  צו אבינו שבשמים אין א יונגן עלטער, דער ווייטאג און צער פון מיינע יונגע יתומים'לעך קען איך נישט צוריק האלטן, די געוויין און צעבראכנקייט פון מיין משפחה, דאס איז די גזירה מו השמים.

אבער איין זאך מיינע טייערע אידן, ביטע העלפט מיינע יונגע שעפעלעך, עס איז זיי גענוג ביטער אן זייער געטרייע מאמע, אבער איר קענט העלפן אז די משפחה זאל קענען פארזעצן, די פינף קינדערלעך אין הויז, איך האב איבערגעלאזט א חתן און א כלה אין שטוב, זיי דארפן חתונה האבן, איך בעט אייך ווייזט ארויס אידישע ברודערשאפט און ליבשאפט.

מיין טאכטער יבלחט"א שתחי' איז א כלה געווארן א טאג איידער איך בין אריין אין שפיטאל, עס איז מיר געווען אזא שמחה דער שידוך מיט א חתן א תלמיד חכם, איך האב אזוי געוואלט ווייטער מיט האלטן די שמחה און די חתונה, אבער דער ליבער בורא האט אנדערש געוואלט.

נעמט אנטייל אין דעם קאמפיין צו שאפן 250.000 £ דאס וועט ראטעווען מיין משפחה, עס איז גענוג שווער און פארווייטאגט דער מצב, אבער מיט געלד קען מען כאטש אויפטוהן אז מיינע ליבע קינדערלעך שיחיו זאלן קענען ווייטער אנגיין, און מיין חתן און כלה וועלן בעזה"י קענען גיין אונטער די חופה בשעה טובה, און מיין נשמה פון אויבן וועט זיי באגלייטן מיט א ברכה

איך בין ווייט פון מיינע קינדער פיזיש, אבער פון הימל טוה איך אויף זיי וואכן, נעמט אן מיין בקשה און איך וועל זיכער זיין פאר אייך א מליצה יושר אז איר אלע זאלט ניצל ווערן פון די שרעקליכע גזירה, און עס זאל אינגאנצן בטל ווערן, אכי"ר

אזוי שרייבן די גוטער פריינד פון די משפחה

פון די חשוב'ע נפטרת ז"ל

Please, my fellow brethren, I am reaching out to you from beyond the grave. Please help my poor
innocent children. My babies, whose hearts are breaking at the tragic untimely loss of their mother. I
cannot be returned to them, but please grant them comfort with your support. I was b”H zoche to
see both a son and daughter engaged before I was tragically plucked from this world. This young
chosson and kallah need to be married off and I am pleading with you to endow them with your love
and support at this time.
My daughter, by beautiful ehrliche daughter, got engaged merely one day before my admittance to
hospital. I am profoundly grateful to Hashem that I was able to witness this exquisite miracle of her
finding her bashert. It would have been my greatest joy to see her married to this fine young talmid
chochom, but Hashem wanted otherwise.
My dear friends have set up a campaign to raise £250,000 for my family. The tragic loss of their
mother can never be mitigated but this money will rescue my family. It will allow both my son and
daughter, a chosson and kallah, to walk to their chuppah with a lighter, albeit broken, heart.
Please participate in this campaign, be a part of being m’sameach a broken family, and allow my
neshomo to accompany them to their chuppah with a brocho.
I am unable to be with them physically, but I am watching my precious children from above and
working on their behalf. I beg and plead to heed the cries of a mother and help my children.
In this zechus may you be protected from this insidious disease and it should dissipate completely
and not leave any more orphans behind.
These are the words of my friends and loved ones who are giving voice to the cries of a mother from
within her grave.