Kollel Viznitz London
£
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%

כוללי בוקר וערב דחסידי ויזניץ בעירנו לונדון יצ"וMore ...

Campaign email: bokerverevvizhnitz@gmail.com
Campaign number: 020 3519 3332
This is a matched campaign, every donation will be matched x1 by our generous matchers
{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.communityNotes}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currency}}
{{team.teamName}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

כוללי בוקר וערב דחסידי ויזניץ בעירנו לונדון יצ"ו

ידועים ומפורסמים, כל הכנס לביהמ"ד בשעות שלפנות בוקר, בעת החושך יכסה ארץ, אבל האברכים מקיימים שחר קמתי להודות לך, בזריזות דקדושה נכנסים לביהמ"ד ללמוד ולרכוש קניני נצח בתורת ה' מתוך צלילות המוח של השעות היקרות האלו.
ואח"כ זה נמשך בתפילה שחרית נלהבת כראוי וכיאות לאברכים בני תורה.
 
וכמעשהו בבוקר כך מעשהו בערב, יוצאים מביתם לבוא לביהמ"ד ללמוד, וב"ה מתקיימות שתי חבורות אחד ללימוד אורח חיים הל' שבת והשני ללימוד יורה דעה ח"ב, בו האברכים לומדים וחוזרים על לימודי קודש אלו מתוך עמל ויגיעה כשעל צבאם עומדים ראשי החבורה ללבן את כל דבר הקשה.
 
אשרי מי שנוטל חלק בדבר נשגב זה, לתמוך באברכים בני תורה לומדי תורה בטהרה מתוך יגיעה והתמדה. והמה נשענים על תמיכות אלו - קחו לכם חלק בתורת ה'.
 
תזכו למצוות!
 
 
 


Donate
Donate