RACHMISTRIVKE
- {{teams.current.teamName}}
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Goal:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}
קמפיין 'הכרת הטוב' לטובת ישיבת מאור עינים ראחמיסטריווקא בארךץ הקודש

חודש הרחמים והסליחות תשפ"א
 
תלמידי הישיבה נענים לקריאתו 
ובקשתו האישית 
של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ומתייצבים לימינו 
בהחזקת הישיבה הקדושה
 
פניה אישית אליך תלמיד יקר שזכית ליישב באהלה של תורה 
במשך כמה שנים בישיבתנו הק' מאור עינים עיה"ק ירושלים תובב"א
 
וקנית תורה מיט יראת שמים שוודאי מלווה אותך לאורך ימים ושנים
 
בוא ותן לבך למקום אשר קנית הודך והדרך
 בשעה קשה זו אשר הישיבה הק' נמצאת 
אנו בטוחים שוודאי תזכור אהבת קדומים 
קבל בסבר פנים יפות את הנציגים שיתקשרו אליך
ותפתח את ידך בסכום של 50 דולר למשך 24 חודשים (ס''ה 1200 דולאר)Donate