Kesser Torah
Kesser Torah

לכבוד ידידינו היקרים בוגרי ישיבתינו הקדושה ותומכיה די בכל אתר ואתר ומוקירי זכרו הטוב של אחד ממייסדי ישיבתינו הבלתי נשכח הרבני החסיד מוה"ר ישכר דוב ווייס זצ"ל אשר נמצאים אנו עכשיו בתוך השנה לפטירתו לחיי העולם הבא

הן מודעת זאת לכל באי עירינו שהישיבה "כתר תורה" והרה"ח ר' בעריש זצ"ל הם תרי רעין דלא מתפרדין, אשר הוא הגבר הוקם על ביחד עם מורינו כ"ק מרן הגאב"ד זצ"ל, ויסדו את הישיבה במסירות נפש לפני יובל שנים, עם קומץ קטן של בחורים, לתכלית הנרצה שיוכלו להתעלות בתורה ויראת שמים בלי שום השפעה מהרוחות זרות המנשבות בחוץ, ביחד הם כיתתו רגליהם מידי שבוע בשבוע מבית לבית לכלכל את הישיבה לרווחת רבנן ותלמידיהון, ב"ה שפעולתם הטובה עשתה חיל והישיבה גדלה והצליחה וגם עשתה פרי וכבר רבות בשנים הוא פנינת הכתר של מוסדות החשובים בעירינו מאנטשעסטער יצ"ו.

 זכתה ישיבתינו שעד זיבולא בתרייתא השתתף הרה"ח ר' בעריש זצ"ל בכל המסיבות בישיבה, ובכל מעמדי הסיומים בסוף השנה, ועינו ולבו היו שם כל הימים, קרוב לפטירתו לחה"ה כשהתאספו ביחד עמו לטכס עצה כדת מה לעשות שב"ה נתרבו מאוד גבולי התלמידים, והיה המקם צר מלהכיל את ריבוי הבחורים שנתדפקו על שערי ישיבתינו הק', קם הרה"ח ר' בעריש זצ"ל ממקומו ואמר שרצונו שיבנו בית המדרש חדש ומפואר לטובת הישיבה, וכדרכו בכל דבר שבקדושה אמר ועשה ונתן סכום עצום מאוד להתחיל בבניית הביהמ"ד, אחר פטירתו קמו בניו החשובים שליט"א אחריו ואמרו גמור להמצוה שהתחיל בה אביהם זצ"ל, וב"ה זכינו והבית המדרש עומד על תילו, וקול התורה של קרוב למאה בחורי חמד נשמע בה מאשמורת הבוקר עד מאוחר בערב, מידי יום ביומו ושבת בשבתו, בית המדרש "היכל ישכר דוב" בקול מלא וגדוש צעירי הצאן שלומדים התורה הק' בקדושה ובטהרה ובהתמדה רבה.

לאות ולהכרת הטוב להרה"ח ר' בעריש זצ"ל על פעליו המרובים יותר מיובל שנים לטובת ישיבתינו הק', כדי לקיים לזכר עולם יהי' צדיק נמנו וגמרו הנהלת הישיבה לכתוב ספר תורה לעילוי ולטובת נשמתו, בעידוד וסיוע ידידי הישיבה, ומשפחת הרה"ח ר' בעריש זצ"ל, ובכן אנו פונים אליכם אנא שאו ידיכם קודש, ועזרו לנו להנציח את שמו של האי גברא רבא ויקירא בספר התורה שנכתב על שמו ולזכרו, שיוכנס בעז"ה ברוב פאר והדר לבית המדרש שנקראת על שמו, בבחינת קיים זה מה שכתוב בזה, ובוודאי יהי' נייחא לנשמתיה בגנזי מרומים.

וועד כתיבת ספר תורה


Donate
Donate