ישיבה קטנה ד'סאטמאר
- {{teams.current.teamName}}
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Raised Of
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}
ישיבה קטנה ד'סאטמאר

ווען מען רעדט פון די ישיבה דארף מען באטאנען אז מען רעדט דא נישט פון נאך א ישיבה, נאר מען רעדט פון די סאמע גרעסטע חסידישע ישיבה קטנה על אדמת אייראפע, וואס ציילט זיך מיט קרוב צו צוויי הונדערט בחורים וואס הארעווען אין לערנען במשך קרוב צו פופצן שעות אינעם מעת לעת ללא הרף! און על צבאם זענען פארהאן קרוב צו דריי צענדליג חשובע מרביצי תורה! וואס לייגן אריין לייב און לעבן ארויסצוברענגען די מעלות פון יעדן בחור, און צו דערהייבן העכער און העכער במעלות רמות
אבער ווען מען דרייט איבער די מטבע אויף די אנדערע זייט זעהט מען אז די אלע זאכן קאסטן אפ אוצרות מיט געלט, סיי די שכר לימוד פאר די חשובע מרביצי תורה, און סיי די אנדערע הוצאות פון אויסהאלטן די ישיבה, ווי: עסן, בדק הבית, לעקטער, וואסער, אינשורנס, ועוד, וואס דאס אלעס ווערט נישט געדעקט פון די מינימאלע סכום וואס די עלטערן באצאלן פאר שכ"ל, און מען מוז ארויסקומען צו אנ"ש נדיבי עם וואס זענען נהנה פון די ישיבה מיטן שיקן זייערע בחורים לערנען און נתעלה ווערן צווישן אירע הייליגע ווענט

Our Bank Details
Name: Congregation Vyoel Moshe D'satmer
Sort Code: 60-20-32
Account Number: 4495 8366
(Reg. Charity 1124174)


Fundraising@satmaryk.org

 


Donate