חבורת בידרמן
- {{teams.current.teamName}}
$
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Goal:
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

חבורת בידערמאן - א נאמען וואס זאגט אסאך More ...

{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
Teams
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
Read More
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page

{{matcher.matcherNotes}}

חבורת בידערמאן - א נאמען וואס זאגט אסאך, דער נאמען וואס איז שוין היינט צוטאג ב"ה ברייט באקאנט ביי יעדן חו"ל בחור וואס קומט קיין א"י, פון דער נאנט און ווייט פראבירט מען זיך אנצושליסן אינעם חבורה, א חבורה וואס איז אויפגעשטעלט געווארן מיט איין ציל און תכלית, - אוועק צו שטעלן א עתיד פאר די תלמידים וועלכע זענען א טייל פונעם חבורה הק', די חבורה צייכנט שוין אפ ב"ה אפאר גוטע יארן כולן שווין לטובה, ווען יעדער וואס זעהט די פירות, שטוינט מיט התפעלות, וכל רואיהם יכירון כי הם זרע ברך ה'.

עס איז נישט קיין סוד אז היינט צוטאג געפינען זיך אין ירושלים עיה"ק פילע חבורת פאר אויסלאנדישע בחורים וועלכע קומען שטייגן בתורה ויראת שמים אינעם הייליג לאנד, 'חבורת בידערמאן' איז ב"ה איינס פון די אויסדערוועלטע חבורות אין ירושלים עיה"ק, די חבורה ווערט געפירט דורכן חשוב'ן ראש חבורה הרה"ג ר' יעקב בידערמאן שליט"א, וועלכע געבט זיך אפ מט די בחורים במסירות נפש יומם ולילה, און לייגט אריין אין זיי תורה ועבודה מיט אן אויסטערלישן פריינדשאפט, זיכער צו מאכן אז די בחורים זאלן איבער בלייבן מיט א גוטן טעם שטענדיג, אז אפילו נאך וואס זיי וועלן בעז"ה אויפשטעלן זייער אייגענע שטוב זאל נאך אלץ בלייבן א זיסן טעם אין עבודת ה'.

ר' יעקב שליט"א איז ברייט באקאנט פאר יעדן מיט זיין געוואלדיגע חביבות צו יעדן תלמיד החבורה, צוזאמען מיט די סטעף אין ישיבה מאכט ער זיכער אז קיין שום בחור זאל נישט ארויספאלן, נאר יעדער איינער זאל שטייגן כפי דרגא דיליה, ר' יעקב געבט אליינס איבער די געשמאקע שיעורים ווי ער לייגט אריין גרויסע כוחות אז יעדער איינציגער בחור זאל קענען אלעס מיטהאלטן און פארשטיין א יעדעס ווארט.

ביז היינט צוטאג האט זיך די חבורה געמוטשעט מיט א קליין מקום, ווי עס האט זיך שוין אויסגעפעלט דרינגענג וויכטיג אהער צו ברענגען א פרישן ברייטן מקום ווי מען וועט קענען בעז"ה מרביץ תורה זיין מיט אסאך מער הרחבת הדעת בס"ד, ר' יעקב שליט"א איז אריינגעשפרינגען אין א פרישן פראיעקט און ארויס גענומען א ליעס אויף א ברייטן מקום אין צענטער פון ירושלים עיה"ק, וואס דאס וועט בעז"ה זיין א מגדל אור פאר די תלמידים, ווי מען וועט קענען שטייגן מיט גרויס הרחבת הדעת.

פארשטייט זיך אליינס אז אהער צו שטעלן דאס מקום קאסט אפ טבין ותקילין, מען דארף איבער בויען דעם גאנצן מקום אז עס זאל קענען ערהאלטן די חשובע תלמידים בס"ד, פאר דעם זענען מיר יעצט דא - מיט א רוף צו אחב"י אז יעדער זאל א טייל נעמען כפי יכלתו מיר זאלן קענען אהער שטעלן דאס מקום ווי עס דארף צו זיין בקרוב ממש על תילה, מיר קומען דא ארויס מיט א רוף צו יעדן איינעם אפצוקויפן א זכות אינעם מקום תורה, א זכות וואס וועט אי"ה בלייבן לנצח נצחים, און איר וועט האבן א זכות אין אוועק שטעלן אידישע דורות.

יעצט אין די קומענדיגע קאמפיין קומען מיר ארויס מיטן 'עת לבנות' קאמפיין, ווי מיר ערווארטן די ברייטע שטיצע פונעם ציבור אהער צו שטעלן דעם הייליגן מקום וואס וועט זיין א מגדל אור בתווכי עיה"ק, מיר קוקן ארויס זייער שטארק אויף די שטיצע פון יעדן איינעם, וואס דאס וועט אי"ה זיין דער פונדאמענט פארן גאנצן חבורה בס"ד.

אוודאי אין זכות פון א טייל נעמען אינעם אויף בויען דעם מקום תורה וועט איר געבענטשט ווערן מיט אלע געוואלדיגע ברכות האמורות בתורת משה רבינו ע"ה, אושר ועושר עד אין גבול וקצבה, ביז מיר וועלן זוכה זיין צום גליקליכן טאג מיט ביאת משיח צדקינו בב"א.