Minsk
- {{teams.current.teamName}}
$
{{secondaryProgressCount()}} {{campaign.secondaryProgressName}}
Raised Of
{{campaign.isBonus?campaign.bonus:campaign.goal|currency}}
Bonus Goal
Original Goal {{campaign.goal|currency}}
{{percentRaisedTotal() }}%
{{region.regionName}}
{{region.regionRaised|currencyRate(region.regionGoalCurrency)}} 
Raised Of
{{region.regionGoal|currency(region.regionGoalCurrency)}}
{{region.regionContact}}
  • {{stage.description}} {{stage.description2}}

ווען מ'דערמאנט נאר דעם נאמען פונעם לעכטיגן קהלה נאה וחסודה "קהל בן אברהם מינסק" ברענגט עס ארויף מיט זיך א רגש פון הערצה און חשיבות צו דעם הייליגן ווינקל וואס געפונט זיך אינעם עיר ואם בישראל בארא פארק More ...

Campaign number: 718 866 4724
Campaign email: bsd.111842@gmail.com
{{teams.current.teamName}}
{{teams.current.assignment}}
{{teams.current.teamNotes}}
{{teams.current.totalRaisedQty}}
Donors
{{teams.current.totalRaised|currencyRate(teams.current.teamCurrency)}}
{{teams.current.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{teams.current.teamGoal|currency(teams.current.teamCurrency)}}
{{donor.initials}}
{{donor.donorName||'Anonymous'}}
{{donor.donationValue|currency}}

{{donor.timeAgo}} with  {{donor.teamName}} 

{{donor.message}} 

{{donor.reply}} 
{{regions.current.regionName}}
{{regions.current.teamsCount}}
Teams
{{regions.current.regionRaised|currencyRate(regions.current.regionGoalCurrency)}}
{{communities.current.communityName}}
{{communities.current.teamsCount}}
Teams
{{communities.current.totalRaised|currencyRate(communities.current.communityGoalCurrency)}}
{{team.teamName}}
{{team.communityName}} 
{{team.assignment}}
{{team.teamNotes}} 
{{team.totalRaisedQty}}
Donors
{{team.totalRaised|currencyRate(team.teamCurrency)}}
{{team.totalRaised|currency}}
Raised Of
{{team.teamGoal|currency(team.teamCurrency)}}
Team Page
{{community.communityName}}
{{community.teamsCount}}
Teams
{{community.totalRaised|currencyRate(community.communityGoalCurrency)}}
Raised Of
{{community.communityGoal|currency(community.communityGoalCurrency)}}
{{community.totalRaisedQty}} Donations
Teams

{{matcher.matcherNotes}}

ווען מ'דערמאנט נאר דעם נאמען פונעם לעכטיגן קהלה נאה וחסודה "קהל בן אברהם מינסק" ברענגט עס ארויף מיט זיך א רגש פון הערצה און חשיבות צו דעם הייליגן ווינקל וואס געפונט זיך אינעם עיר ואם בישראל בארא פארק. דער בית המדרש טראגט אויף זיך דעם הייליגן נאמען פון הגאון הצדיק רבי אברהם אליהו מייזיס זצללה"ה אבד"ק מינסק און מרביץ תורה אין פילע קהלות קדושות, דער עמוד האש וואס האט באלאכטן אידישע הערצער מיט מסירות נפש בפרט אין די יארן פונעם גרויסן חורבן אין אייראפע ביי די צווייטע וועלט מלחמה.

אט דער בית המדרש איז א זעלטענע מקום קדוש וועלכע איז נתייסד געווארן בכחו ובברכתו של אותו זקן מרן הגאון הגדול בעל שבט הלוי זצללה"ה וואס האט אוועקגעשטעלט די יסודות און די הדרכות פארן בית מקדש מעט, וואס ווערט געפירט במסירות ונאמנות דורך נכדו חביבו דער חשוב'ער מרא דאתרא הרב רבי ישראל וואזנער שליט"א. און עס שטייט טאקע פעלזן פעסט אלס א מקום וואו מ'רעדט בכלל נישט ביים דאווענען פון אנהייב ביז'ן סוף, ווי אויך זענען אלע זמנים און די עניני התפלות אויסגעשטעלט לויט'ן שולחן ערוך און מיט די פולסטע דקדוקי הלכה.

דער בית המדרש איז באקאנט מיט אירע שיעורי תורה און די קביעות עתים און לימודים וואס מ'לערנט בצוותא חדא צווישן די בני הקהלה. אין צוגאב צו די געוואלדיגע אחדות און ברידערליכע אטמאספערע וואס הערשט צווישן די כותלי בית המדרש.

פילע אידן זענען משתוקק צו קענען זיין א חלק פון די הערליכע קהלה וואס איז ווי א באר מים חיים, א לויטערע קוואל וואס שפרודלט מיט תורה ועבודה, א מקום וואו די מתפללים ווערן דערהויבן און שטייגן העכער אין רוחניות, און שעפן אן אוצרות פון חיזוק בתורה עבודה אמונה און בטחון און נאך. אבער לעת עתה איז דאס נישט במציאות וויבאלד דאס בית המדרש געפונט זיך אין א קליינעם לאקאל און איז שוין איבערגעפולט עד אפס מקום. די חברי הקהלה זעלבסט וואס זענען שוין פון לאנג אויסגעוואקסן דאס פלאץ, האבן שוין נישט קיין ברירה זעענדיג אז דאס קען נישט ווייטער אזוי אנגיין, און למען כבוד בית ה' איז אונטערגענומען געווארן דעם גרויסארטיגן קאמפיין מרחיב צו זיין די גבולי הקדושה און בויען א רחבות'דיגן בנין צו קענען מוסיף זיין און אויסברייטערן דעם מקום קדוש וואס וועט דינען אלס א לייכט טורעם פארן גאנצן ארום, א בית מלא תורה ותפלה, וואו מען וועט קענען דינען דעם אייבישטער מתוך הרחבת הדעת ווי עס דארף צו זיין.

אצינד איז די בקשה צו אחינו בני ישראל הנדיבים בעם, איר קענט זיין אייביגע שותפים אין דעם הייליגן פראיעקט! איר קענעט האבן א נצחיות'דיגן זכות און מרבה זיין תורה, עבודה, גמילות חסדים, טהרה, אין אזא מקום וואס איז ממש א יחיד במינו, און וועט אי"ה האבן א ווייטגרייכנדע השפעה אויף אלע מתפללים און אויפן גאנצן ארום. געדענקט! אייער נדבה קען מאכן א גרויסע חילוק און זיין א טייל פון די הצלחה און די צוקונפט פון דעם הערליכן בית מקדש מעט, וצדקתכם עומדת לעד.


 

THE FUTURE OF THIS SPECIAL MAKOM KADOSH IS IN OUR HANDS

Every kehilla or beis medrash has a unifying force that serves as the glue that holds the place together and the guiding light for the community and its members.

In Boro Park, the Beis Medrash Ben Avrohom Minsk is powered by a strict commitment to halacha in every aspect, including zmanei tefilah and kedushas beis medrash, as well as the legacies of the Minsk Rav ZT”L and the Ba’al Shevet Halevi who set the foundation for this special home of Torah, avodah and gemilas chasadim.

It is little surprise then that this corner of kedusha, centered in a small basement, has become one of the fast-rising shuls in the area, and has drawn crowds of locals who want to be a part of this thriving movement. It has reached a point where kehilla leadership was forced to embark on an ambitious undertaking to build a full-fledged beis medrash to accommodate the many lomdim and mispalelim.

But they can’t do it alone!

The help of the community is needed to bring this mission to completion. Please lend a hand today so that this new center can be built and serve as an earthly home of Hashem for years to come. 

The zechus of tefilah, limud haTorah, shiurim, kedusha of the mikvah, chesed and all the other amenities and activities hosted in the new shul will surely be of great merit to you and yours.

Your support matters today! Thank you. 


Donate